okres Semily – příspěvková organizace

Podle §167 a §168 Zákona č. 561/2004 Sb. je na ZŠ Dr. E. Beneše zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada: 

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli atd.

Složení školské rady:

p. Jan Dvořák – zástupce nezletilých žáků
ing. Helena Melicharová – zástupce nezletilých žáků, h.melichac@gmail.com

Mgr. Pavla Čermáková – učitelka, zapisovatelka, pavla.cermakova@zsbenese.cz
Mgr. Jitka Kendíková – učitelka, předsedkyně, jitka.kendikova@zsbenese.cz
pí. Vladimíra Nepilá –  za zřizovatele školy

pí. Renata Pocová – za zřizovatele školy

Print Friendly, PDF & Email